Looft, Kinder, looft! (Zint Mäetes es add wedde do)

1. Zint Mätes es ald widde he! Looft, Kinder, looft!
Wenn hä uns roof: ich ben ald he! Looft, Kinder, looft!
Met de Lööch en de Hand, un dat Käzche anjebrannt, en de Strooß erob erav,
Looft, Kinder, looft!

 

2. Zint Mätes wor ne jode Här! Looft, Kinder, looft!
Hä hät och all die Pänz su jern! Looft, Kinder, looft!
Met de Lööch...

 

3. Zint Mätes wolle ihre mir. Looft, Kinder, looft!
Met Leechte on Zint-Mätes-Fier. Looft, Kinder, looft!
Met de Lööch...

 

4. Zint Mätes es für hück jedonn. Looft, Kinder, looft!
Dröm mösse mir no Hus jetz jonn! Looft, Kinder, looft!
Met de Lööch...